1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอุปสมบทหมู่ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช

PDF พิมพ์

เขียนโดย Admin วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม
และวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


หลักการและเหตุผล
    เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่นมายาวนานนับ ๗๕ ปี และมีนามพระราชทานว่า “ราชภัฏ” อันหมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าการอุปสมบทเป็นบุญจริยาที่กระทำได้โดยยากและเป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐเกื้อกูลแก่ธรรมชาติและสังคม เอื้อต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหนทางนำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิเลสาสวะทั้งปวง สมควรเป็นสิ่งที่พึงกระทำเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ จึงได้ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐมและวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี โดยความสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กำหนดให้มีการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น

    นอกจากนี้ ประเพณีอันเนื่องกับการอุปสมบทยังเป็นกุศโลบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประกอบบุญจริยาประการต่าง ๆ มีการถวายทานและรักษาศีล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสที่ผู้อุปสมบทจะได้ขอขมาลาโทษต่อมารดาบิดาและญาติมิตรแล้วร่วมอนุโมทนาบุญและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อละอกุศลกรรมและประกอบกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะนำมาซึ่งสันติสุขแก่สังคมโดยรวม อีกทั้งในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม หากใช้โอกาสนี้เป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในโครงการฯ ย่อมจะเป็นทางทำให้ซึมซับประเพณีอันดีงามกระตุ้นจิตสำนึกให้เป็นผู้ใฝ่ดีต่อไป

    ประกอบกับปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีพิเศษของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูของโลก จึงมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า “พุทธชยันตี” อันหมายถึง การฉลองชัยชนะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงดับสิ้นกิเลสมารโดยสิ้นเชิงในวันเพ็ญ วิสาขมาส ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี จึงมีการจัดกิจกรรมมหากุศลต่างๆ โดยทั่วกัน และเป็นการสมควรที่จะจัดการอุปสมบทนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันจะยิ่งเพิ่มพูนกุศลบุญราศีถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบวาระมหามงคล
๒. เพื่อประกอบมหากุศลเฉลิมฉลองวโรกาสพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ถวายเป็นพุทธบูชา
๓. เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครบวาระการเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่นมายาวนานครบ ๗๕ ปี
๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาพุทธธรรมและสัมมาปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นแห่งพุทธศาสนาอันจะนำให้ผู้อุปสมบทได้รับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน
๕. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันประกอบการกุศลเพื่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยสำนึกแห่งความจงรักภักดี
๖. เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

เป้าหมาย
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๘๕ คน
๒. ผู้เข้าร่วมอุปสมบทมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและมีความพึงพอใจในโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ระยะเวลาการดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีกำหนดดังนี้
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิธีปลงผมนาค/ทำขวัญนาค/การแสดงสมโภช
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การแห่นาค/พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม–๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิธีฉลอง/อธิษฐานจิตถวายพระราชกุศล/ลาสิกขา

พื้นที่ดำเนินการ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปลงผม/ทำขวัญนาค/จุดเริ่มต้นแห่นาคสู่วัดพระปฐมเจดีย์ฯ)
๒. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม (บรรพชาอุปสมบท)
๓. วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม (ที่พักนาค/ซักซ้อมพิธีการ)
๔. วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี (ศึกษาธรรม/ปฏิบัติธรรม/ฉลอง/ลาสิกขา)

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร นครปฐม

หน่วยงานภาคีสนับสนุนโครงการ
๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๓. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
๕. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
๖. สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา (WBTV)
๗. ตำรวจภูธรภาค ๗
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลในเครือข่าย ๒๐ ตำบลผาสุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๙. วัดใหม่ปิ่นเกลียว นครปฐม
๑๐.วัดโพรงมะเดื่อ นครปฐม
๑๑.ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
๑๒. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วพ.ช.)
๑๓.ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. การประสานงานบุคคล หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือแนวการดำเนินงาน
๒. การประชุมคณะทำงานที่ได้รับการต่างตั้งโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
๓. การประกาศรับสมัครผู้อุปสมบท
๔. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฏฐบริขารและภัตตาหาร
๕. ประสานงาน ประชุมและฝึกซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท
๖. การประกอบพิธีปลงผมนาค/ทำขวัญนาค/ขอขมา/แห่นาค/บรรพชาอุปสมบท
๗. การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมภิกษุผู้อุปสมบทในโครงการ
๘. การจัดพิธีถวายพระราชกุศลด้วยการอธิฐานจิตถวายพระพร
๙. การจัดพิธีฉลองและลาสิกขา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พสกนิกรผู้ร่วมโครงการทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงพลังความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวที ร่วมใจบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลกันด้วยความสามัคคี
๒. ได้จรรโลงไว้ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๓. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนมีปีติสุขใจ ส่งเสริมให้มุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่องสืบไป

งบประมาณ
๑. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๕๔๖,๐๐๐ บาท มีรายการ ดังนี้
๑) การประชาสัมพันธ์ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒) ค่าเครื่องอัฏฐบริขารชุดละ ๕,๐๐๐ บาท/รูป (สำรองจ่าย) ๔๒๕,๐๐๐ บาท
๓) ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะทำงาน ๖,๐๐๐ บาท
๔) ค่าจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์และสูจิบัตรงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะศิษยานุศิษย์พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท วัดป่าเจริญราช อุปถัมภ์ภัตตาหารตลอดโครงการ

กำหนดการ
โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม
และวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
-----------------------------------------------
โอกาสครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตลูกผู้ชายที่จะได้ตอบแทนพระคุณบุพการีด้วย “บวช” ฉลองพุทธยันตีเฉลิมราช

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเจ้าผู้จะอุปสมบทและเจ้าภาพ (ถึง ๑๒.๐๐ น.) ณ อาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีขอขมา/ปลงผม/เปลี่ยนชุดนาค (เจ้านาคเตรียมมาเอง)
เวลา ๑๖.๐๐ น. การแสดงธรรมสอนนาค
เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีทำขวัญนาค
เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงสมโภช
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจ้านาคซักซ้อมพิธีการและพัก ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสู่วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ (๑๘ รูป)
เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ (๒๗ รูป)
เวลา ๑๕.๓๐ น. ส่งพระภิกษุนวกะชุดที่ ๑-๒ สู่วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีอุปสมบทชุดที่ ๓ (๑๘ รูป)
เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีอุปสมบทชุดที่ ๔ (๒๒ รูป)
เวลา ๒๑.๐๐ น. ส่งพระภิกษุนวกะชุดที่ ๓-๔ สู่วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี

* ปฐมนิเทศผู้บวชชุดที่ ๓-๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร นครปฐม
* ปฐมนิเทศผู้บวชชุดที่ ๑-๒ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. รับบิณฑบาต
เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. การศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานภาคเช้า
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. การศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานภาคบ่าย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พัก/ผ่อนคลายอิริยาบถ/ปฏิบัติสรีรกิจ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. การศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานภาคค่ำ
เวลา ๒๑.๐๐ น. พัก/จำวัด

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชา)
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. รับบิณฑบาต
เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. การปัจฉิมนิเทศ/ขอขมาพระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมธรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิถีแห่งพุทธะ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ศาสนพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีอธิษฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศล
เวลา ๒๑.๐๐ น. พัก/จำวัด

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๓๐ น. รับบิณฑบาต
เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีฉลองการอุปสมบทและลาสิกขา
เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

--------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดังนี้
ก. สมัครเข้าร่วมโครงการ
1.สมัครเข้าร่วมอุปสมบท ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ตลอดโครงการเป็นเวลา 10 วัน (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555/รับจำนวน 85 ท่านเท่านั้น/สมัครฟรี)
2.สำหรับสุภาพสตรีสามารถร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการโดยสมัครบวช “เนกขัมมจาริณี” นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล ๘ ปฏิบัติธรรมในโครงการได้ตลอดเวลา 10 วัน (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555/รับจำนวน 85 ท่านเช่นกัน/สมัครฟรี)
3.รับสมัครอาสาสมัครเป็น “ธรรมบริกร” จิตอาสาช่วยงานบุญ ตลอดโครงการ (อยู่ช่วยงานที่วัดได้อย่างน้อย 3 วันขึ้นไป / รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 พฤษภาคม 2555)

ข.ร่วมสนับสนุนโครงการ
1.เป็นเจ้าภาพเครื่องอัฏฐบริขารและเครื่องบริวารสำหรับการอุปสมบทรูปละ 5,000 บาท (บริจาคผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/รับใบเสร็จและหนังสืออนุโมทนาจากมหาวิทยาลัยฯ/ รับจำนวน 85 ชุดเท่านั้น)
2.เป็นเจ้าภาพภัตตาหารสำหรับพระภิกษุ 85 รูป ในโครงการ มื้อละ 3,000 บาท (ภัตตาหารวันละ 2 มื้อ เป็นเงินวันละ 6,000 บาท / ตลอดโครงการ 10 วัน รวม 19 มื้อ เป็นเงิน 57,000 บาท)
3.เป็นเจ้าภาพน้ำปานะสำหรับพระภิกษุ 85 รูป ในโครงการ มื้อละ 1,500 บาท (น้ำปานะวันละ 2 มื้อ เป็นเงินวันละ 3,000 บาท / ตลอดโครงการ 10 วัน รวม 19 มื้อ เป็นเงิน 28,500 บาท)
4.บริจาคทั่วไปร่วมสมทบบุญโครงการอุปสมบทฯ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอุปกรณ์การอบรม ค่าเภสัช ฯลฯ ตามกำลังศรัทธา

* รายการที่ 2-4 บริจาคผ่านวัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี /รับอนุโมทนาบัตรจากทางวัดฯ

*กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ติดต่อสอบถาม อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. ๐๘-๗๕๐๖-๔๙๓๙
คุณสิริวรรณ ริ้วสุขสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. ๐๘-๖๐๙๔-๔๙๐๓
คุณศราวุฒิ คำเทพ (บอม) วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี โทร. ๐๘-๕๑๙๘-๖๖๔๘

ดาวโหลดใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป

 

 

คอมเมนต์ 

 
0 # ๒๕๕๕-๐๔-๑๗
ขอเบอร์บัญชี ม. ราชภัฎนครปฐมด้วยค่ะ
SMS มาที่ 081-8679205 ค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3056
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8251
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3056
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว84635
mod_vvisit_counterเดือนนี้3056
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2660397
mod_vvisit_counterทั้งหมด12942921

Your IP: 54.163.67.67
วันนี้ ๐๑ ก.พ. ๒๕๕๘

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช