1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕ "เด็กดีของพ่อ"

PDF พิมพ์

เขียนโดย Admin วันพุธที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๕

 โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕ "เด็กดีของพ่อ"
โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา “พ่อ-แม่ของยุวชนทุกคน”

รุ่นที่ ๕/๑ อายุ ๙-๑๒ ปี วันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ < (ปิดรับสมัคร รุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี เต็มแล้วครับ)
รุ่นที่ ๕/๒ อายุ ๑๓-๑๕ ปี วันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕


รายละเอียดพุทธบุตร 5
ใบสมัครพุทธบุตร 5
หลักการและเหตุผล

    ในปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มีการสื่อสารได้อย่างเสรีภาพ การรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยจึงมีมากขึ้น ทำให้สภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อแนวคิดความถูกต้อง จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรมอันดีของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทางสังคมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาวัยรุ่น เช่น ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นติดเกมคอมพิวเตอร์ ปัญหาวัยรุ่นฆ่าตัวตาย ปัญหาวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาสี่อลามกอนาจาร เป็นต้น

    วัยรุ่น (adolescent) คือวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพและสังคมตลอดจนพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างรวดเร็วมาก นักจิตวิทยาได้แบ่งช่วงวัยรุ่นเป็น 3 ช่วงดังนี้ คือ ช่วงอายุประมาณ ๑๒-๑๕ ปี เป็นช่วงแรกรุ่นที่มีพฤติกรรมความเป็นเด็กมาก ช่วงอายุ ๑๖-๑๗ เป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง มีพฤติกรรมก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงอายุ ๑๘-๒๕ เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย มีพฤติกรรมค่อนข้างไปทางเป็นผู้ใหญ่โดยจะเห็นว่าช่วงวัยรุ่นเป็นวัยวิกฤตชีวิตที่สำคัญของมนุษย์ คือเป็นช่วยระยะเวลาที่มนุษย์มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุด ซึ่งหากวัยรุ่นผู้ใดได้ดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น เด็กวัยรุ่นผู้นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี

    ดังนั้นทางชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช จึงจัดโครงการค่ายพุทธบุตรอบรมการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่เน้นการฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กนำหลักพุทธธรรมมาเป็นอุดมคติประจำตัว เพื่อเป็นเกราะป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเมื่อเผชิญกับปัญหา ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้เลือกพุทธบุตร คือเด็กก่อนวัยแรกรุ่น อายุ ๙-๑๒ และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ ปี เนื่องจากเด็กวัยนี้มักถูกกระตุ้นและผลักดันให้ประพฤติตนเหมือนผู้ใหญ่ เด็กจะถูกคาดหวังให้เข้มแข็ง แข่งขัน มีความสำเร็จใจด้านต่างๆ ทำให้เด็กเกิดความกังวล ความเครียด มีพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และสังคม เป็นวัยที่เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ อีกทั้งชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงเห็นว่าควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีในพุทธบุตรวัยนี้ โดยโครงการนี้จะเน้นคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ให้เด็กเกิดจิตสำนึกถึงพระคุณแม่ พระคุณพ่อ พระคุณครูบาอาจารย์ ตามหลักพุทธธรรม อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการเป็นเด็กดีและเยาวชนที่ดีในสังคมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

๑. รุ่นที่ ๕/๑ อายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี
๒. รุ่นที่ ๕/๒ อายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี

วัตถุประสงค์

๑. ปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์
๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็น แนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”
๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของวัยอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งความคึกคะนอง
๔. เพื่อปลูกฝังหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

พระวิทยากร : พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระวิทยากรวัดป่าเจริญราช และ พระวิทยากรรับเชิญ

วิทยากร : อ.ญาณภัทร-อ.แพรภัทร ยอดแก้ว คุณวีระ ศรีสนิท อ.วิทูร วิริยะพิพัฒน์ และ วิทยากรรับเชิญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มเจ้าหน้าที่จิตอาสา วัดป่าเจริญราช

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คณะที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ดร.วิลเลียม วิมุกตายน คุณน้ำทิพย์ ภูธนชัย อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข
๒. พุทธบุตรได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”
๓. พุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม
• คุณกมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ โทร. 086 5348273
• คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร โทร. 085 1202005
• คุณอณิระ โพธินิล โทร. 081 6223204
• คุณดวงกมล มณีกุล โทร. 089 2053385
• คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. 081 9841920

ติดต่อฝ่ายรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

• คุณสิรินภา สินตระการผล โทร. 081 5596679
• คุณอโนทัย สินตระการผล โทร. 081 6825088

ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดป่าเจริญราช
• คุณศราวุฒิ คำเทพ โทร. 02 9952112 (เบอร์วัด)

ระเบียบการโครงการค่ายพุทธบุตร
โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ณ วัดป่าเจริญราช คลอง ๑๑ ปทุมธานี


    โครงการค่ายพุทธบุตรเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตเยาวชน ชาย-หญิง อายุ ๙-๑๕ ปี ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปลูกฝังให้เยาวชนมีศีลธรรม คุณธรรม กตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ มีจิตใจเข้มแข็งอ่อนโยนและมีความสุข โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดทุกท่านพยายามดำเนินงาน และดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุด เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการเตรียมตัวบุตรหลานท่านด้วย

สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

๑. เสื้อยืดสีขาว ๔ ตัว เพื่อใส่ให้พอดีกับ ๔ วัน
๒. กางเกงสีอ่อนสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องสีขาว) แบบที่นั่งได้สบาย ขายาวเลยเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได้
๓. อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ หวี ตะกร้าพลาสติกหรือกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์อาบน้ำให้เด็ก ถือไปห้องน้ำได้สะดวก
๔. กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ให้ติดป้ายชื่อ-นามสกุลของเด็กไว้ด้วย
๕. ยาประจำตัว (เขียนวิธีการให้ยา และเวลารับประทานใส่ถุงยาด้วยเพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลเวลารับประทานยา)

ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
๑. ไม่อนุญาตให้นำขนมและของรับประทานต่าง ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัด เตรียมอาหารและขนมให้เพียงพอแล้ว
๒. ไม่อนุญาตให้นำเงิน ของมีค่าทุกชนิด เช่นเครื่องมือสื่อสาร เกมส์ ของเล่น นำติดตัวมาด้วย
๓. ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจำตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้พิจารณาให้เหมาะสมต่อไป
๔. ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็กเพราะจะทำให้เสียสมาธิได้ สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
๕. ผู้ปกครองสามารถนำอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหารกลางวัน ๑๑.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า

   และเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ของบุตรหลานท่านในการอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านโปรดไว้ใจเจ้าหน้าที่ และทีมงานพี่เลี้ยง ที่พร้อมจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถ ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือเป็นห่วงบุตรหลาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้ ขอความกรุณาอย่าติดต่อกับบุตรหลานโดยตรงเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการทำกิจกรรม และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ทางเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณในความเข้าใจและขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

    เนื่องจากทางทีมงานได้พิจารณาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรทั้ง ๔ ครั้งที่ผ่านมา และคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้ปกครอง เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดของเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทีมงานจึงขอรับเด็กเข้าร่วมโครงการต่อรุ่น ๑๒๐ คนเท่านั้น เนื่องจากทีมงานและพี่เลี้ยงจะได้ดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างทั่วถึง เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่พักผ่อน ไม่แออัดกับเด็ก ๆ มากเกินไป จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบการสมัครดังนี้

๑. โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๑ (๑๒๐ คน)
วันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ รับสมัครเด็กที่อายุ ๙-๑๒ ปี (เกิดระหว่าง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ – ๑ เมษายน ๒๕๔๖)

๒. โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๒ (๑๒๐ คน)
วันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ รับสมัครเด็กที่อายุ ๑๓-๑๕ ปี (เกิดระหว่าง ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙- ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒)

๓. รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง ๔ วัน เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด โครงการพร้อมกัน ไม่อนุญาตให้กลับก่อนถ้าไม่จำเป็น

๔. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ครบถ้วน และต้องมีลายเซนต์ผู้ปกครองอนุญาต ยินยอมส่งบุตรหลานเข้าโครงการ

๕. ส่งใบสมัครก่อน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ทางชมรมอาจงดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด ถ้าผู้สมัครเต็มจำนวน ๑๒๐ คน (ไม่รับสมัครในวันเปิดโครงการ)

วิธีส่งใบสมัคร

• ส่งใบสมัครใส่แฟ้มโครงการค่ายพุทธบุตร ที่วัดป่าเจริญราช
• ส่งทางไปรษณีย์มาที่แผนกรับสมัคร
คุณสิรินภา-อโนทัย สินตระการผล
(โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/....)
๙๙/๑๐๗ ม.บางกอกบูเลอวาร์ด
ซ.กาญจนาภิเษก ๐๑๐/๑ คันนายาว
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
(กรุณาลงรุ่น ๕/๑ หรือ ๕/๒ ตามอายุของเด็กด้วย)

ทางชมรมจะส่งจม.ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน ๑ เดือน หลังได้รับใบสมัคร
 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ทางโครงการขอประกาศงดปฏิบัติธรรมทั่วไป เนื่องจากต้องเตรียมสถานที่สำหรับโครงการค่ายพุทธบุตร และขอใช้สถานที่ภายในวัดให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ และไม่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ต้องขอความกรุณาและขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วย

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1311
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3250
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6374
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนนี้6374
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterทั้งหมด13678595

Your IP: 54.205.96.97
วันนี้ ๐๗ พ.ค. ๒๕๕๘

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช